Gebruiksvoorwaarden

Introductie

Deze Algemene Voorwaarden beschrijven uw rechten en verantwoordelijkheden bij het gebruik van de online leermiddelen van Leffectief Verloskunde en overige diensten van Leffectief Verloskunde zoals een webportal (de ”Diensten”). Lees ze aandachtig door. Als u een Klant bent (hieronder gedefinieerd), bepalen deze Algemene Voorwaarden uw toegang tot en gebruik van onze Diensten. Voor alle geautoriseerde gebruikers van Leffectief Verloskunde zijn de Gebruikersvoorwaarden eveneens van toepassing op de toegang tot en gebruik van de Diensten.

Deze Algemene Voorwaarden vormen een onderdeel van een bindend ”contract”

Deze Algemene Voorwaarden (of, indien van toepassing, uw schriftelijke overeenkomst met ons) en elk bestelformulier vormen samen een bindend ”contract” tussen de Klant en ons. Indien een schriftelijke overeenkomst afwijkt van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de schriftelijke overeenkomst. ”Wij”, ”onze” en ”ons” verwijzen momenteel naar Leffectief Verloskunde.

Leffectief Verloskunde ontwikkelt trainingen (al dan niet met partners) voor de leerapp Knowingo+ (en eventueel voor andere digitale leerplatformen). Tevens beheert Leffectief Verloskunde een webportal met koppelingen naar diverse systemen waaronder koppelingen naar Knowingo+. De Algemene Voorwaarden van Leffectief Verloskunde zijn van toepassing op het gebruik van Knowingo+ door Leffectief Verloskunde, het gebruik en ontwikkeling van niet-Knowingo+ producten en de diensten van Leffectief Verloskunde in zijn algemeenheid. Knowingo+ heeft haar eigen voorwaarden die op het product van toepassing zijn. Leffectief Verloskunde voldoet hieraan in alle gevallen dat zij van het product gebruik maakt als Klant of beheerder. Leffectief Verloskunde is een geregistreerde affiliate van Knowingo+. Leffectief Verloskunde heeft de volgende documenten die van toepassing zijn:

 • Algemene Voorwaarden Leffectief Verloskunde
 • Gebruikersvoorwaarden Leffectief Verloskunde Portal
 • Privacyverklaring Leffectiefverloskunde.nl en cookiebeleid van Leffectief Verloskunde
 • Privacyverklaring Leffectief Verloskunde portal en app
 • Data Request Policy (in ontwikkeling)

De voorwaarden die Knowingo+ heeft opgesteld (op het moment van opstellen van deze Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op hun diensten. Indien u wenst te weten hoe zij omgaan met persoonsgegevens lees dan de ”Privacy Policy”. Zij hebben momenteel de volgende documenten die van toepassing zijn:

 • Customer Terms of Service
 • Knowingo+ security and compliance
 • Knowingo+_Data Processing Addendum
 • Data Request Policy
 • Acceptable Use Policy
 • User Terms of Service

Bij de leerproducten die wij ontwikkelen waarbij meerdere organisaties/bedrijven/personen in een Knowingo+ ”Organisation” worden samengevoegd is Leffectief Verloskunde de Klant van Knowingo+ en zijn de organisaties/bedrijven/personen de Klant van Leffectief Verloskunde.

Voor informatie over hoe Leffectief Verloskunde met persoonsgegevens omgaat verwijzen wij u naar de ”Privacyverklaring Leffectief Verloskunde Website” en de ”Privacyverklaring Leffectief Verloskunde Portal & App”.

Klantkeuzes en instructies

Klant

”Klant” is de organisatie of individuele persoon die u vertegenwoordigt door akkoord te gaan met het Contract.

Aanmelden bij een zakelijk e-maildomein

Als u zich aanmeldt voor een abonnement met uw zakelijke e-maildomein, is uw organisatie een Klant bij Leffectief Verloskunde en kan de Klant rechten in uw team (u en uw medewerkers)  in de webportal (inclusief uw rol) wijzigen en opnieuw toewijzen en op andere wijze gebruik maken van de rechten onder het contract. Als de Klant ervoor kiest om u te vervangen als de vertegenwoordiger met de uiteindelijke autoriteit voor de organisatie, zullen wij u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen en gaat u ermee akkoord alle acties te ondernemen die redelijkerwijs door ons of door de Klant zijn gevraagd om de overdracht van bevoegdheden aan een nieuwe vertegenwoordiger van de Klant te vergemakkelijken.

Wat dit betekent voor de Klant – en voor ons

Personen die door de Klant zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot de Diensten (een ”Geautoriseerde Gebruiker”) kunnen inhoud of informatie naar de Diensten sturen, zoals feedback over een training.

De Klant zal (a) Geautoriseerde Gebruikers informeren over alle gebruikersvoorwaarden van Leffectief Verloskunde en Knowingo+ die relevant zijn voor hun gebruik van de Diensten en over alle instellingen die van invloed kunnen zijn op de verwerking van Klant- en persoonsgegevens; en (b) alle rechten, machtigingen of toestemmingen verkrijgen van Geautoriseerde Gebruikers en ander personeel van de Klant die nodig zijn om de rechten en licenties in het Contract te verlenen en voor het wettig gebruik en de verzending van Klantgegevens en de werking van de Diensten.

Licenties bestellen

Een licentie geeft een geautoriseerde Gebruiker toegang tot de Diensten. Een licentie is vereist voor elke geautoriseerde Gebruiker. Licenties kunnen worden verkregen via de webportal. Elke Geautoriseerde Gebruiker moet akkoord gaan met de Gebruikersvoorwaarden van Leffectief Verloskunde en Knowingo+ om zijn licentie te activeren. Licenties starten wanneer we ze beschikbaar stellen aan de Klant en hebben een termijn zoals aangegeven in de webportal. Elk abonnement heeft betrekking op een overeengekomen aantal licenties voor geautoriseerde gebruikers voor een bepaalde periode en is persoonlijk voor die Klant.

Feedback is welkom

Hoe meer suggesties onze Klanten doen, hoe beter de Diensten worden. Als de Klant ons feedback of suggesties met betrekking tot de Diensten stuurt, is er een kans dat we deze zullen gebruiken, zodat de Klant ons (voor zichzelf en al zijn Geautoriseerde Gebruikers en ander Klantpersoneel) een onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, sublicentieerbare, overdraagbare licentie verleent om dergelijke feedback of suggesties voor welk doel dan ook te gebruiken zonder enige verplichting of compensatie aan de Klant, een geautoriseerde Gebruiker of ander personeel van de Klant. Als we ervoor kiezen om de suggestie niet uit te voeren, neem het dan niet persoonlijk op. We waarderen het enorm.

Webportal en overige niet-Knowingo+ producten

Bij het maken van de trainingen (in Knowingo+) en niet-Knowingo+ producten en diensten voldoen wij aan alle toepasselijke wetten en overheidsvoorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendom, gegevens- en privacy- wetten en regelgeving afgekondigd door overheidsinstanties.

Leffectief Verloskunde uploadt en verspreidt alleen Klantgegevens waartoe de Klant alle vereiste rechten op grond van de wet en contractuele en fiduciaire relaties bezit (zoals eigendomsrechtelijke en vertrouwelijke informatie die wordt geleerd of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten) en alleen wanneer dit in overeenstemming is met toepasselijk recht.

Privacybeleid

Leffectief Verloskunde heeft het zorgvuldig omgaan en het beveiligen van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Zo hebben wij onze privacyverklaringen voor de website van Leffectief Verloskunde en voor de portal en de app opgesteld en zijn deze beschikbaar via www.leffectiefverloskunde.nl . Wij zijn affiliate van Knowingo+ en zij stellen net zulke hoge eisen aan privacybeleid als wij. Door middel van onze privacyverklaringen en de verwerkersovereenkomsten die wij gesloten hebben met partijen die voor Leffectief Verloskunde gegevens verwerken, kunnen wij een hoog niveau van zorgvuldigheid waarborgen. Wij verwachten van onze Klanten en Gebruikers eenzelfde hoog niveau van zorgvuldigheid door hen ook te wijzen op sterke wachtwoorden en veilige verbindingen.

Klant en geautoriseerde gebruikers

Gebruik van de Diensten

De Klant moet het contract naleven en zich houden aan de gebruiksvoorwaarden. We kunnen het gedrag voor nalevingsdoeleinden beoordelen, maar we zijn niet verplicht dit te doen. Leffectief Verloskunde en de leeromgeving van Knowingo+ is niet bedoeld voor en mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 13 jaar. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het aanbieden van internet voor zichzelf voor toegang tot en gebruik van de Diensten.

Betalingsverplichtingen

Betaalvoorwaarden

Voor Klanten die onze Diensten kopen, worden de kosten gespecificeerd bij de ”Kassa” van de webportal. Deze moeten vooraf worden betaald via automatische incasso of iDEAL. Betalingsverplichtingen kunnen niet worden geannuleerd en, behalve zoals expliciet vermeld in het contract, worden betaalde vergoedingen niet terugbetaald.  Facturen staan online in de webportal en worden via e-mail verstuurd.

Bedenktermijn: 

Er is een trial beschikbaar van 2 weken waarin u het product kunt uitproberen. U krijgt dan toegang tot een deel van een relevante nascholing. De trial loopt na 2 weken automatisch af waarna u nergens aan bent verbonden. Indien u ervoor kiest om eerder dan de afloopdatum van de trial een betaalde variant te nemen wordt uw trial account direct omgezet in een betaalde account. U kunt de betaalde account niet eerder beëindigen dan de afloopdatum zoals u geaccepteerd hebt bij het aangaan van de betaalde account.

Annuleren licentie:

Het is niet mogelijk om een account eerder dan de afgesproken einddatum te annuleren en restitutie te ontvangen. Indien Leffectief Verloskunde minder dan 10 uren aan nieuwe trainingen in 1 kalenderjaar aanbiedt, geven we een procentuele restitutie van gelden van de hoeveelheid minder uren. Deze 10 uren mogen in het volgende kalenderjaar gecompenseerd worden. Een eventuele restitutie zal dan ook pas na het volgende kalenderjaar vergoed worden. De reden hiervoor is dat er wellicht niet elk jaar voldoende interessante onderwerpen of richtlijnen zijn om trainingen van te ontwikkelen. Verder kunnen Klanten zich op elk moment van het jaar aanmelden, waardoor er een overlap van de jaarperiode van een Klant ten opzichte van 2 kalenderjaren is. De berekening van de restitutie wordt bepaald door Leffectief Verloskunde.

Onze verantwoordelijkheden

De Diensten leveren

De Klant is niet de enige met verantwoordelijkheden; wij hebben er ook een paar. Wij zullen (a) de Diensten beschikbaar stellen aan de Klant; (b) geen Klantgegevens voor welk doel dan ook gebruiken of verwerken zonder voorafgaande schriftelijke instructies van de Klant; met dien verstande echter dat ”voorafgaande schriftelijke instructies” geacht worden het gebruik van de Diensten door Geautoriseerde Gebruikers te omvatten en elke verwerking gerelateerd aan dergelijk gebruik of anderszins noodzakelijk is voor de uitvoering van het Contract.

De volgende Diensten zijn beschikbaar bij het afnemen van een account:

 • Toegang tot alle beschikbare trainingen in het systeem die onderdeel van het account zijn
 • Minimaal 10 uur nieuwe nascholing per kalenderjaar.
 • Toegang tot de Leffectief Verloskunde Portal.
  • Trainingen koppelen
  • Statistieken over de trainingen
 • Knowingo+

Klantgegevens beschermen

De bescherming van Klantgegevens is een topprioriteit voor ons, dus we zullen administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen handhaven. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten maatregelen om ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, verwijdering en openbaarmaking van Klantgegevens door ons personeel te voorkomen.

De Klant (niet wijzelf) is als enige verantwoordelijk voor een adequate beveiliging, bescherming en back-up van Klantgegevens wanneer deze zich in het bezit of beheer van de Klant of diens vertegenwoordiger bevindt of wanneer de Klant ervoor kiest om niet-versleutelde gateways te gebruiken om verbinding te maken met de Diensten.

Eigendom en eigendomsrechten

Eigendom van Klant

Tussen ons aan de ene kant en de Klant en eventuele Geautoriseerde Gebruikers anderzijds, zal de Klant eigenaar zijn van alle Klantgegevens. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van het Contract, verleent de Klant (voor zichzelf en al zijn Geautoriseerde Gebruikers) ons niet-exclusieve, beperkte termijnlicentie voor toegang tot, gebruik, verwerken, kopiëren, distribueren, exporteren en weergeven van Klantgegevens gemaakt door of voor de Klant, alleen als redelijkerwijs noodzakelijk (a) om de Diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren; (b) om problemen met service, beveiliging, ondersteuning of technische problemen te voorkomen of aan te pakken; (c) zoals vereist door de wet of zoals toegestaan door het Data Request Policy (dit document is nog in ontwikkeling omdat de portal nog in ontwikkeling is); en (d) zoals uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door de Klant. De Klant verklaart en garandeert dat hij alle rechten op Klantgegevens heeft van zijn Geautoriseerde Gebruikers die nodig zijn om deze licentie te verlenen.

Eigendom van ons

Wij zijn eigenaar van en blijven onze Diensten bezitten, inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. We kunnen de webportal beschikbaar maken als onderdeel van de Diensten. We verlenen de Klant een niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, beperkte licentie voor de Klant om de webportal te gebruiken, maar uitsluitend indien nodig om de Diensten te gebruiken en in overeenstemming met het Contract.

Wij bezitten het intellectuele eigendom op de trainingen die wij (in Knowingo+) ontwikkelen.

Termijn en beëindiging

Contractstermijn

Een gratis abonnement is beschikbaar voor twee weken. Betaalde abonnementen kunnen alleen worden beëindigd als de contractperiode de eerder afgesproken einddatum heeft bereikt of anderszins is beëindigd vanwege een andere reden (zie ”Beëindiging door andere reden”). Het contract blijft van kracht tot het abonnement dat op grond van het contract is besteld is verlopen.

Automatische vernieuwing

Tenzij een afrekening via de ”Kassa” van de webportal of het bestelformulier iets anders zegt, (a) worden alle abonnementen automatisch verlengd (zonder de ”kassa” van de webportal te hoeven doorlopen of een bestelformulier voor verlenging uit te voeren) voor extra perioden gelijk aan de vorige abonnementsperiode en (b) wordt de prijs per eenheid tijdens een automatische verlengingsperiode met maximaal de inflatie verhoogd ten opzichte van de onmiddellijk voorafgaande periode. Elk van beide partijen kan de andere kennisgeving van niet-verlenging minstens dertig (30) dagen voor het einde van een abonnementsperiode doen toekomen om te voorkomen dat de abonnementen automatisch worden verlengd.

Beëindiging door andere reden

Wij of de Klant kunnen het Contract beëindigen na kennisgeving aan de andere partij als de andere partij de Overeenkomst wezenlijk schendt en een dergelijke schending niet wordt hersteld binnen dertig (30) dagen nadat de niet-inbreukmakende partij de schending heeft gemeld. We kunnen het Contract onmiddellijk na kennisgeving aan de Klant beëindigen als we redelijkerwijs van mening zijn dat de Diensten door de Klant of zijn Geautoriseerde Gebruikers worden gebruikt in strijd met toepasselijke wetgeving.

Beëindiging zonder oorzaak

Klant kan zijn gratis abonnementen onmiddellijk zonder reden beëindigen. We kunnen de gratis abonnementen van de Klant ook zonder reden beëindigen.

Gegevensoverdracht en verwijdering

Tijdens de looptijd van het abonnement van een organisatie is het de Klant toegestaan ​​om bepaalde Klantgegevens van de Diensten te exporteren of te delen. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de mogelijkheid om Klantgegevens te exporteren of te delen mogelijk beperkt of niet beschikbaar is, afhankelijk van het geldende Diensten-plan. Na beëindiging of verstrijken van het abonnement van een organisatie zijn wij niet verplicht om Klantgegevens te onderhouden of aan te bieden en mogen wij daarna, tenzij wettelijk verboden, alle Klantgegevens in onze systemen of anderszins in ons bezit of onder onze controle verwijderen.

Vertegenwoordigingen; Afwijzing van garanties

De Klant verklaart en garandeert dat hij rechtsgeldig het contract is aangegaan en de wettelijke bevoegdheid heeft om dit te doen.

De Klant erkent dat de Diensten in de ”huidige staat” en ”zoals beschikbaar” worden geleverd.

De Klant erkent dat we niet kunnen garanderen dat de Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen zijn.

Beperking van de aansprakelijkheid

Eventuele aansprakelijkheid van ons voor directe schade kan nooit meer bedragen dan de inkomsten van de specifieke Klant in de 12 maanden voorafgaand aan de laatste gebeurtenis en nooit meer dan een maximumbedrag van € 1000,-. Het bovenstaande beperkt geenszins de betalingsverplichtingen van de Klant.

In geen geval zullen wij een aansprakelijkheid hebben voor eventuele verloren winst of inkomsten of voor enige indirecte, speciale, incidentele gevolgschade, dekking of strafrechtelijke schade die is veroorzaakt. De voorgaande disclaimer is niet van toepassing voor zover verboden door de wetgeving.

Daarnaast is de Klant verantwoordelijk voor alle aanmeldingsreferenties, inclusief gebruikersnamen en wachtwoorden, voor beheerdersaccounts en de accounts van uw Geautoriseerde Gebruikers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of aansprakelijkheid jegens de Klant, Geautoriseerde Gebruikers of iemand anders, als dergelijke informatie niet vertrouwelijk wordt gehouden door de Klant of zijn Geautoriseerde Gebruikers, of als dergelijke informatie correct wordt verstrekt door een onbevoegde derde partij die inlogt op en toegang heeft tot de Diensten.

De beperkingen onder deze ”Beperking van Aansprakelijkheid” zijn van toepassing op alle juridische theorieën, hetzij contractueel, onrechtmatig of anderszins, en voor zover wettelijk toegestaan.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijke informatie

Elke partij (”Onthullende partij”) mag ”Vertrouwelijke informatie” bekendmaken aan de andere partij (”Ontvangende partij”) in verband met het Contract. ”Vertrouwelijke informatie” is informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk gezien moet worden gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van openbaarmaking inclusief alle Bestelformulieren, evenals niet-openbare bedrijfs-, product-, technologie- en marketinginformatie. Vertrouwelijke informatie van de Klant omvat Klantgegevens. Als iets als ”Vertrouwelijk” wordt aangeduid, is dit voor de ontvangende partij een duidelijke indicatie dat het materiaal vertrouwelijk is. Niettegenstaande het bovenstaande, bevat Vertrouwelijke informatie geen informatie die (a) algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek zonder inbreuk te maken op enige verplichting jegens de Onthullende Partij; (b) bij de Ontvangende Partij bekend was voordat deze door de Onthullende Partij werd vrijgegeven zonder schending van enige verplichting jegens de Onthullende Partij; (c) is ontvangen van een derde partij zonder schending van enige verplichting jegens de Onthullende Partij; of (d) onafhankelijk werd ontwikkeld door de Ontvangende Partij.

Bescherming en gebruik van Vertrouwelijke informatie

De Ontvangende Partij zal (a) op zijn minst redelijke maatregelen nemen om ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van Vertrouwelijke informatie te voorkomen, en de toegang beperken tot die werknemers, gelieerde ondernemingen en aannemers die dergelijke informatie in verband met het Contract moeten kennen; en (b) geen Vertrouwelijke informatie van de Onthullende Partij gebruiken of openbaar maken voor enig doel dat buiten het bereik van dit Contract valt. Niets hierboven belet beide partijen om Vertrouwelijke informatie met financiële en juridische adviseurs te delen; met dien verstande echter dat de adviseurs gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die minstens even restrictief zijn als die in het Contract.

Gedwongen toegang of openbaarmaking

De Ontvangende Partij kan Vertrouwelijke informatie van de Onthullende partij openbaar maken als dit wettelijk verplicht is; met dien verstande echter dat de Ontvangende Partij de Onthullende Partij voorafgaand op de hoogte brengt van de gedwongen toegang of openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en redelijke bijstand, tegen de kosten van de Onthullende Partij, als de Onthullende Partij de toegang of openbaarmaking wil betwisten. Indien de Ontvangende Partij wettelijk verplicht is om de Vertrouwelijke Informatie van de Onthullende Partij te openen of te onthullen, vergoedt de Onthullende Partij de Ontvangende Partij de redelijke kosten van het samenstellen en verschaffen van toegang tot dergelijke Vertrouwelijke informatie, evenals de redelijke kosten voor alle ondersteuning die wordt geboden in verband met de Onthullende Partij die een vertrouwelijke behandeling wenst voor de te produceren Vertrouwelijke informatie.

Overleving

De secties getiteld ‘Feedback is welkom’, ‘Webportal en overige niet-Knowingo producten’,  ‘Betalingsvoorwaarden’, ‘Eigendom van Klant’, ‘Eigendom van ons’, ‘Effect van beëindiging’, ‘Gegevensoverdracht en verwijdering’, ‘Vertegenwoordigingen; Afwijzing van garanties’, ‘Beperking van aansprakelijkheid’, ‘Vertrouwelijkheid’ en ‘Overleving’, evenals alle bepalingen onder de algemene titel ‘Algemene bepalingen’, blijven van kracht na beëindiging of afloop van het Contract.

Algemene bepalingen

Publiciteit

De Klant verleent ons het recht om de bedrijfsnaam en het logo van de Klant te gebruiken als referentie voor marketing- of promotiedoeleinden op onze website en in andere openbare of privé-communicatie met onze bestaande of potentiële Klanten, onder voorbehoud van de standaardrichtlijnen van Klant voor het gebruik van het merk. We willen geen Klanten vermelden die niet in de lijst willen staan, dus de Klant kan ons een e-mail sturen waarin staat dat deze niet als referentie gebruikt wil worden.

Overmacht

Noch wij, noch de Klant zijn aansprakelijk voor fouten of vertragingen in de uitvoering van zijn verplichtingen vanwege gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de macht van een partij liggen, zoals denial-of-service aanvallen, een storing door een externe hostingprovider of utility provider, stakingen, pandemieën, tekorten, rellen, branden, oorlog, terrorisme en overheidsmaatregelen.

Relatie van de partijen

De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Het contract creëert geen franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen.

E-mail

Tenzij anders vermeld, zijn alle kennisgevingen krachtens het Contract per e-mail. Kennisgevingen aan Leffectief Verloskunde worden verzonden naar info@leffectiefverloskunde.nl, inclusief juridische mededelingen.

Wijzigingen

Naarmate ons bedrijf zich ontwikkelt, kunnen we deze Klantvoorwaarden en de andere componenten van het contract wijzigen. Als we het Contract wezenlijk wijzigen, zullen we de Klant hiervan op de hoogte brengen voordat de wijziging van kracht wordt. De Klant kan op elk gewenst moment de meest recente versie van de Klantvoorwaarden bekijken door deze pagina op de website te bezoeken en door de meest recente versies van de andere pagina’s waarnaar in het contract wordt verwezen te bezoeken. Het herziene contract wordt van kracht op de datum die is uiteengezet in onze kennisgeving en alle andere wijzigingen worden van kracht na het plaatsen van de wijziging. Als de Klant (of een Geautoriseerde Gebruiker) na de ingangsdatum toegang heeft tot de Diensten of deze gebruikt, betekent dat gebruik dat de Klant alle herziene bepalingen en voorwaarden accepteert.

Verwerping

Geen enkele tekortkoming of vertraging door een van de partijen bij de uitoefening van enig recht uit hoofde van het Contract vormt een verklaring van afstand van dat recht. Geen verklaring van afstand onder het Contract zal van kracht zijn, tenzij deze schriftelijk is gedaan en is ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van de partij die wordt geacht de ontheffing te hebben verleend.

Scheidbaarheid

Het Contract zal worden gehandhaafd voor zover als toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving. Indien een bepaling van het Contract door een bevoegde rechtbank wordt gehouden in strijd met de wet, zal de bepaling door de rechtbank worden gewijzigd en zo worden uitgelegd dat deze het beste is om de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling te bereiken voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, en de overige bepalingen van het Contract blijven van kracht.

Toewijzing

Geen van de partijen mag enige van zijn rechten of verplichtingen hieronder of van rechtswege of anderszins overdragen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (niet op onredelijke gronden te weigeren). Niettegenstaande het voorgaande, kan elke partij het Contract volledig toewijzen zonder toestemming van de andere partij, aan een gelieerde onderneming of in verband met een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie of verkoop van alle of vrijwel alle van zijn activa. Klant zal zijn facturatie- en contactgegevens te allen tijde up-to-date houden door Leffectief Verloskunde op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht

Op het Contract en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de conflictregels van het recht of het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Vergoedingen

De rechtbank in Den Haag, Nederland zal de jurisdictie hebben om geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met het contract of de oprichting, interpretatie of tenuitvoerlegging ervan. Elke partij stemt hierbij in en onderwerpt zich aan de jurisdictie van de rechtbank. Bij elke actie of procedure om de rechten uit hoofde van het Contract af te dwingen, heeft de winnende partij het recht om de redelijke kosten en honoraria van de advocaat te recupereren.

Volledige overeenkomst

Het Contract, inclusief deze Algemene Voorwaarden en alle pagina’s waarnaar wordt verwezen, indien van toepassing, vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Zonder het voorgaande te beperken, vervangt de Overeenkomst de voorwaarden van elke online overeenkomst die elektronisch is aanvaard door de Klant of door Geautoriseerde Gebruikers. Voor zover er sprake is van een conflict of inconsistentie tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en andere documenten of pagina’s waarnaar wordt verwezen in deze Algemene Voorwaarden, is de volgende volgorde van prioriteit van toepassing: (1) de specifieke voorwaarden van een bestelling via de webportal of bestelformulier, (2) de delen van het Klantspecifieke Supplement die van toepassing zijn op de Klant (indien van toepassing), (3) de Algemene Voorwaarden en (4) ten slotte alle andere documenten of pagina’s waarnaar wordt verwezen in de Voorwaarden. Niettegenstaande enige andere tegengestelde bepaling hierin, zullen geen bepalingen of voorwaarden die zijn vermeld in een inkooporder van de Klant of website, of enige andere documentatie van de Klantorder (met uitzondering van bestelbonnen) worden opgenomen in of deel uitmaken van het Contract, en al dergelijke bepalingen of voorwaarden zijn nietig en ongeldig.

 

 

 

 

Deze Gebruikersvoorwaarden beschrijven uw toegang tot en gebruik van onze mobiele app, online leermiddelen en platform (de “Diensten”). Lees ze aandachtig door. Hoewel u zich aanmeldt bij een bestaande organisatie, zijn deze Gebruikersvoorwaarden op u van toepassing: de toekomstige gebruiker die deze voorwaarden leest. Wij wijzen u graag ook op de Algemene Voorwaarden van Leffectief Verloskunde voor meer informatie.

Voordat we beginnen…

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn wettelijk bindend. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Leffectief Verloskunde. Als onderdeel van deze Gebruikersvoorwaarden stemt u ermee in om te voldoen aan de meest recente versie van onze Algemene Voorwaarden, dat door verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen. Als u de Diensten bezoekt of gebruikt, of doorgaat met toegang tot of gebruik van de Diensten nadat u op de hoogte bent gesteld van een wijziging van de Gebruikersvoorwaarden of de Algemene Voorwaarden bevestigt u dat u de Algemene Voorwaarden en de Gebruikersvoorwaarden hebt gelezen, begrijpt en ermee akkoord gaat Acceptable Use Policy. “Wij”, “onze” en “ons” verwijzen momenteel naar Leffectief Verloskunde.

Definities

Klant

“Klant” is de persoon die akkoord gaat met het Contract.

Organisatie Knowingo+

“Organisatie” is de omgeving in Knowingo+ waar de Gebruikers leermodules van Leffectief Verloskunde kunnen volgen.

Organisatie Leffectief Verloskunde

“Organisatie” is de eigen omgeving van de Klant in de webportal waar de klant Gebruikers aan leermodules kan koppelen op basis waarvan zij deze in Knowingo+ kunnen uitvoeren.

Deze Gebruikersvoorwaarden vormen een onderdeel van een bindend “Contract”

Deze Gebruikersvoorwaarden (of, indien van toepassing, uw schriftelijke overeenkomst met ons) en elk bestelformulier vormen samen een bindend “Contract” tussen de Klant en ons. Indien een schriftelijke overeenkomst afwijkt van deze Algemene Voorwaarden prevaleert de schriftelijke overeenkomst. “Wij”, “onze” en “ons” verwijzen momenteel naar Leffectief Verloskunde.

De webportal waarover in de Algemene Voorwaarden geschreven wordt, is momenteel in ontwikkeling. Verwijzingen daarnaar gelden vanaf het moment dat deze in gebruik wordt genomen.

Leffectief Verloskunde ontwikkelt trainingen (al dan niet met partners) voor de leerapp Knowingo+ (en eventueel voor andere digitale leerplatformen). Tevens beheert Leffectief Verloskunde een webportal met koppelingen naar diverse systemen waaronder koppelingen naar Knowingo+. De Algemene Voorwaarden van Leffectief Verloskunde zijn van toepassing op het gebruik van Knowingo+ door Leffectief Verloskunde, het gebruik en ontwikkeling van niet-Knowingo+ producten en de diensten van Leffectief Verloskunde in zijn algemeenheid. Knowingo+ heeft haar eigen voorwaarden die op het product van toepassing zijn. Leffectief Verloskunde voldoet hieraan in alle gevallen dat zij van het product gebruik maakt als Klant of beheerder. Leffectief Verloskunde is een geregistreerde affiliate van Knowingo+. Leffectief Verloskunde heeft de volgende documenten die van toepassing zijn:

 • Algemene Voorwaarden Leffectief Verloskunde
 • Gebruikersvoorwaarden Leffectief Verloskunde Portal
 • Privacyverklaring Leffectiefverloskunde.nl en cookiebeleid van Leffectief Verloskunde
 • Privacyverklaring Leffectief Verloskunde portal en app

De voorwaarden die Knowingo+ heeft opgesteld (op het moment van opstellen van deze Gebruikersvoorwaarden) zijn van toepassing op hun diensten. Indien u wenst te weten hoe zij omgaan met persoonsgegevens lees dan de ”Privacy Policy”. Zij hebben momenteel de volgende documenten die van toepassing zijn:

 • Customer Terms of Service
 • Knowingo+ security and compliance
 • Knowingo+_Data Processing Addendum
 • Data Request Policy
 • Acceptable Use Policy
 • User Terms of Service

Bij de leerproducten die wij ontwikkelen waarbij meerdere organisaties/bedrijven/personen in een Knowingo+ ”Organisation” worden samengevoegd is Leffectief Verloskunde de Klant van Knowingo+ en zijn de organisaties/bedrijven/personen de Klant van Leffectief Verloskunde.

Voor informatie over hoe Leffectief Verloskunde met persoonsgegevens omgaat verwijzen wij u naar de ”Privacyverklaring Leffectief Verloskunde Website” en de ”Privacyverklaring Leffectief Verloskunde Portal & App”.

Klantkeuzes en instructies

De Klant heeft afzonderlijk ingestemd met onze Algemene Voorwaarden of een schriftelijke overeenkomst met ons gesloten (in beide gevallen het “Contract”) waarmee u als Klant een eigen leeromgeving krijgt in ons Learning Management Systeem. Het Contract bevat ons doel om de Diensten aan de Klant tke leveren.

Wanneer een klant content of informatie aan de Diensten verstrekt, zoals antwoorden op vragen (“Klantgegevens”), erkent u dat Leffectief Verloskunde Klantgegevens anoniem maakt – en eigenaar is van genoemde geanonimiseerde Klantgegevens – voor gebruik dat verder beschreven staat in onze Privacyverklaring. Neem contact op met ons ondersteuningsteam voor meer informatie over onze verschillende Diensten en de beschikbare opties voor u.

Een paar regels

Je moet ouder zijn dan 13
De Diensten zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden gebruikt door iemand jonger dan dertien jaar. U verklaart dat u ouder bent dan 13 jaar en dat u de ontvanger van de uitnodiging van de Klant voor de Diensten bent.

Terwijl je hier bent, moet je de regels volgen
Om te zorgen voor een veilige en productieve werkomgeving, moeten alle Gebruikers zich houden aan ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik (zie hieronder) en waakzaam blijven bij het melden van ongepast gedrag of inhoud aan de Klant en ons.

Je bent hier naar het plezier van de Klant (en ons)
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat het abonnement van de Klant voor u vervalt of eindigt, of uw toegang tot de Diensten is beëindigd door de Klant of door ons. Neem contact op met de Klant (uw organisatie) als u op enig moment of om welke reden dan ook uw account wilt beëindigen, ook als gevolg van een verschil van mening over updates van deze Gebruikersvoorwaarden of het beleid voor acceptabel gebruik.

Verdere bepalingen zijn te vinden in de Algemene Voorwaarden

Beperking van de aansprakelijkheid, overleving, algemene bepalingen, wijziging, verwerping, scheidbaarheid, toewijzing, toepasselijk recht en volledige overeenkomst verwijzen wij u door naar de Algemene Voorwaarden die hier (LINK) te vinden zijn. Verdere belangrijke documenten zijn de Privacyverklaringen die (hier) en hier (link) te vinden zijn.

Mochten er vragen zijn over deze Gebruikersvoorwaarden, dan kunt u contact opnemen met info@leffectiefverloskunde.nl

Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik

Dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik (hierna: Beleid) bevat een lijst met aanvaardbaar en onaanvaardbaar gebruik van en gedrag op onze Diensten. Als wij van mening zijn dat een schending van het beleid opzettelijk is, herhaald is of risico brengt op schade voor andere klanten, onze Diensten, of derde partijen, kunnen we uw toegang opschorten en/of beëindigen. Dit Beleid kan veranderen naarmate Leffectief Verloskunde verandert, nieuwe diensten en/of producten gaat aanbieden, dus kijk regelmatig voor updates en wijzigingen. Termen met een hoofdletter die hieronder worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd in dit Beleid, hebben de betekenis zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden van Leffectief Verloskunde.

Doe dit wel…

 • voldoen aan alle Algemene Voorwaarden, Gebruikersvoorwaarden, met inbegrip van de voorwaarden van dit Beleid;
 • voldoen aan alle toepasselijke wetten en overheidsvoorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendom, gegevens, privacy en (data)-exportwetten en regelgeving.
 • alleen Klantgegevens uploaden en verspreiden waartoe een Klant alle vereiste rechten en toestemmingen op grond van de wet en contractuele en vertrouwelijke informatie (zoals eigendoms- en vertrouwelijke informatie die is geleerd of bekendgemaakt in het kader van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten) en dit alleen in overeenstemming is met toepasselijk recht;
 • commercieel redelijke inspanningen doen om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Diensten te voorkomen;
 • wachtwoorden en alle andere inloggegevens vertrouwelijk bewaren;
 • bewaken en controleren van alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd in verband met de Diensten;
 • ons onmiddellijk op de hoogte stellen (via info@leffectiefverloskunde.nl) als u op de hoogte bent van of redelijkerwijs vermoedt dat er sprake is van illegale of ongeoorloofde activiteiten of een inbreuk op de beveiliging van uw accounts of de organisatie waarin u zich bevindt, inclusief verlies, diefstal of ongeautoriseerde openbaarmaking of gebruik van een gebruikersnaam, wachtwoord of account;
 • in alle opzichten voldoen aan alle voorwaarden van de applicaties van derden, inclusief alle toepassingen die de Klant kiest om te integreren met de Diensten waartoe u toegang hebt of waarvoor u zich inschrijft in verband met de Diensten.

Doe dit niet…

 • een derde partij die geen Klant is toestemming geven om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een gebruikersnaam of wachtwoord voor de Diensten;
 • delen, overdragen of anderszins toegang geven tot een account die aan u is toegewezen aan een andere persoon;
 • de Diensten gebruiken om Klantgegevens op te slaan of door te geven die inbreuk kunnen maken op het handelsmerk, het auteursrecht of andere intellectuele eigendom van iemand anders, of die mogelijk onrechtmatig of onrechtmatig zijn;
 • uploaden naar of verzenden van de Diensten van gegevens die bevatten of doorverwijzen naar een virus, Trojaans paard, worm of ander schadelijk onderdeel of een technologie die op onwettige wijze inhoud of informatie die is opgeslagen in de Diensten of op de hardware van Leffectief Verloskunde of een derde partij benadert of downloadt;
 • poging tot reverse-engineering, decompileren, hacken, uitschakelen, interfereren met, disassembleren, wijzigen, kopiëren, vertalen of verstoren van de functies, functionaliteit, integriteit of prestaties van de Diensten (inclusief elk mechanisme dat wordt gebruikt om de functionaliteit van de Diensten), gebruik door derden van de Diensten of enige gegevens van derden daarin (behalve voor zover dergelijke beperkingen door de toepasselijke wetgeving zijn verboden);
 • proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Diensten of aanverwante systemen of netwerken of om software-bescherming of andere bewaking van de Diensten te verslaan, te vermijden, te omzeilen, te deactiveren of anderszins te omzeilen;
 • toegang krijgen tot de Diensten om een ​​soortgelijk of concurrerend product of een vergelijkbare dienst te bouwen of om ideeën, functies, functies of afbeeldingen van de Diensten te kopiëren;
 • de Diensten te gebruiken op elke manier die minderjarigen kan schaden of zich richt op mensen jonger dan dertien jaar;
 • zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, een medewerker van ons, een “Beheerder”, een “Eigenaar” of een andere Gebruiker, of ten onrechte uw band met een persoon, organisatie of entiteit ;
 • de Diensten gebruiken om materiële ondersteuning of middelen te bieden (of om de aard, locatie, bron of eigendom van materiële ondersteuning of middelen te verbergen of te verbergen) aan enige organisatie(s) die door de Nederlandse overheid als een buitenlandse terroristische organisatie is aangewezen;
 • toegang krijgen tot, zoeken naar of accounts maken voor de Diensten op een andere manier dan onze openbaar ondersteunde interfaces (bijvoorbeeld “scrapen” of accounts in bulk aanmaken);
 • ongevraagde communicatie, promoties of advertenties of spam te verzenden;
 • advertenties in een leeromgeving plaatsen;
 • verstuurde, misleidende of valse bron-identificerende informatie verzenden, waaronder ‘spoofing’ of ‘phishing’;
 • Maak geen gebruik van contact- of andere gebruikersinformatie verkregen van de Diensten (inclusief e-mailadressen) om contact te leggen met Gebruikers buiten de Diensten zonder hun uitdrukkelijke toestemming of autoriteit of om mailinglijsten of andere contactinformatie of gebruikersprofielen te creëren of te verspreiden voor Gebruikers voor gebruik buiten de Diensten; of
 • machtigen, toestaan, inschakelen, aansporen of aanmoedigen van een derde partij om een ​​van de bovenstaande dingen te doen.

Klachtenprocedure Leffectief Verloskunde:

Wij van Leffectief Verloskunde vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn met onze trainingen. Dit betekent ook dat wij graag feedback ontvangen over onze trainingen en over onze manier van handelen. Door middel van uw feedback kunnen wij onszelf verbeteren.

Naast deze feedback is het altijd mogelijk dat u niet tevreden bent en een klacht in wilt dienen. Wij willen u vragen om deze klacht eerst bij ons in te dienen, zodat wij kunnen kijken wat we hiermee kunnen doen en dat wij ons eigen onderzoek kunnen starten. Hierin zullen we altijd proberen om het verhaal van beide kanten te bekijken. Vervolgens zullen we samen met u een oplossing bedenken.

Vertrouwelijkheid:

 1. Leffectief Verloskunde zorgt ervoor dat de gegevens van de klacht vertrouwelijk zijn en vertrouwelijk worden bewaard.
 2. De medewerkers van Leffectief Verloskunde gaan vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.

Indiening van een klacht:

 1. Matthijs van Schie is de klachtenverantwoordelijke bij Leffectief Verloskunde. Hij zal alle klachten ontvangen en behandelen. Waar nodig bespreekt hij dit anoniem door met een medewerker die hier een beter overzicht over heeft.
 2. Bij het indienen van een klacht is het belangrijk om uw gegevens, de datum van indiening en de omschrijving van de klacht te vermelden.
 3. Klachten moeten via e-mail worden ingediend via info@leffectiefverloskunde.nl of via de post t.a.v. Matthijs van Schie, Molendijk 29, 3361EK, Sliedrecht. We willen de klacht het liefst via e-mail ontvangen.
 4. Wanneer u toch liever telefonisch een klacht indient, vragen wij uw gegevens, zodat wij u een e-mailbevestiging kunnen sturen. Ook bij een schriftelijke klacht of klacht per e-mail ontvangt u altijd een bevestiging.
 5. We proberen elke klacht binnen 10 werkdagen te verwerken en terug te koppelen naar u. Wanneer dit niet lukt, zullen wij u tijdig inlichten over de reden en het termijn waarop we zullen reageren.

Afhandeling van de klachten:

 1. De klachtenverantwoordelijke (Matthijs van Schie):
  • Ontvangt de klacht en verzamelt relevante informatie over de klacht.
  • Neem eventueel contact op met de klager voor meer informatie, zodat de klager de klacht mondeling verder kan toelichten.
  • Bespreekt de klacht met de medewerker die hier het meeste over weet.
  • Neemt een standpunt in.
  • Informeert de klager schriftelijk (en mogelijk telefonisch) over zijn standpunt en bespreekt een mogelijke oplossing.
  • Legt het standpunt vast in het klachtendossier.
  • Onderneemt de acties naar aanleiding van bovenstaande.
 2. Wanneer u ontevreden bent over de oplossing die Leffectief Verloskunde u heeft geboden, kunt u contact opnemen met het AN-i. Het AN-i is een onafhankelijke partij die geschillen tussen cursisten en opleidingsinstellingen behandelt. Zij zullen een bindend advies uitbrengen dat wij verplicht zijn om op te volgen. Het moet om een geschil gaan dat ter vrije beschikking staat van de partijen.

Het klachtendossier:

In dit dossier staan alle gegevens over de klacht.

 1. De gegevens van de klager.
 2. De datum waarop de klacht is ingediend.
 3. De omschrijving van de klacht.
 4. De wijze van afhandeling van de klacht, en de datum hiervan.
 5. Het contact met de klager en andere betrokkenen over de klacht.
 6. De status van de klacht (in behandeling/opgelost).

 Klachtenbeheer:

 1. Het klachtendossier wordt 5 jaar bewaard vanaf het moment dat de klacht is afgehandeld.
 2. De klachten worden bewaard door de klachtenverantwoordelijke. Hij zorgt er ook voor dat de oplossingen van een klacht worden doorgevoerd.
 3. Alle medewerkers van Leffectief Verloskunde moeten kennisnemen van de klachtenprocedure.

 Klacht indienen bij het AN-i:

 1. Als cursist heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg na uw melding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij uw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website beroepsregeling.nl.
 2. Bij het indienen van een klacht bij AN-i worden kosten in rekening gebracht. Wanneer de klacht gegrond is, betaalt Leffectief Verloskunde de volledige kosten. Bij een ongegronde klacht wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, met een maximum van 25% van de cursusprijs.
 3. U kunt de klacht alleen schriftelijk of per e-mail indienen bij het secretariaat van AN-i. De brief wordt per post (Jagerlaan 12, 2701XJ Zeist) en/of als bijlage per e-mail verzonden naar mevrouw Ivanka van Netten (vannetten@an-i.nl). U krijgt van AN-i op werkdagen binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. U kunt gebruik maken van de conceptbrief waarin alle benodigde informatie is opgenomen.
 4. Voor meer informatie over de afhandeling van een klacht via AN-i kunt u op hun website kijken. https://www.an-i.nl/beroepsregeling/